Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 2007. évi működéséről.

1. Számviteli beszámoló

2. Költségvetési támogatás felhasználása

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

5. Kimutatás a kapott támogatásokról

6. Kimutatás a vezető tisztségviselőnek nyújtott támogatásról

7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről

A Szent Erzsébet Caritas Alapítványt a Tolna Megyei Bíróság PK60 130/1997/6 határozata alapján kiemelten közhasznú szervezetként, nyilvántartásba vette.
Az Alapítvány a 2007.évi működéséről a hatályos törvényi rendelkezések szerint jelentést tesz közzé.
Az adományok és juttatások felhasználása az alapító okiratban foglaltak szerint történik.

A szociális alapellátási formák közül a családsegítést, egyedül élő idősek gondozását, mint közfeladatot látjuk el nagyobb számban, de emellett segítjük a fogyatékkal élő, csökkent értelmi képességű gyermekeket és felnőtt korú fiatalokat is. Az anyagi segítés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a lelki gondozásra is.
Önkénteseink száma 2007-ben 15 fő, de aktívan és rendszerességgel 6-8 fő végez önkéntes munkát. A többiek alkalmi segítők.

1. Felnőtt segélyezés:

 • rendszeres ruhaosztás, hétfői és pénteki napokon
 • tartós élelmiszer, tisztálkodási szerek, mosópor a rászorulóknak
 • pénzbeni támogatás közüzemi díjak kifizetéséhez, tüzelő vásárláshoz
 • gyógyszer, szemüveg, gyógyászati segédeszköz kiváltás,
 • újszülött ellátáshoz természetbeni segítségnyújtás (pelenka, tápszer)

2. Ifjúsági munka - hátrányos helyzetű fiatalok támogatása

 • katolikus iskola-óvoda : 22 fő étkezési támogatás, menza befizetés egész tanévre
 • Szivárvány iskola csökkent képességű gyermekeinek és szüleinek támogatása (élelmiszer, ruhanemű, Mikulás és karácsonyi csomag)
 • szedresi fiatal korúak nevelő otthona (drogos fiatalok) karácsonyi csomagok,
 • határon túl élő magyar gyermekek támogatása (Déva:élelmiszer, ruha.)

3. Idősek körében végzett szociális munka

 • négy önkéntes munkatárs látogat rendszeresen egyedül élő idős embert (bevásárlás, ügyintézés, segítő beszélgetés)
 • kórházi beteglátogatók (1 fő)
 • 1 fő látogatja rendszeresen az idősek otthonában élőket.
 • idősek hagyományos adventi találkozója. Ez évben 56 fő részvételével (műsor, agape, saját készítésű ajándék csomag)

4. Intézmények támogatása: (ruhanemű,élelmiszer, tisztálkodási szerek, fejlesztő eszközök)

 • - elmeszociális otthon
 • - idősek otthona
 • - börtön látogatás (karácsony, húsvét) a Máltai Szeretetszolgálattal közösen

5. A szociális feladatokat ellátó karitatív munka mellett szenvedélybetegeket ellátó szolgálat is működik az alapítvány keretében önkormányzati finanszírozással. A Rév szolgálat közösségi ellátást végző szociális munkásai és a caritas önkéntesei szoros együttműködésben vannak, mivel tevékenységi körük szorosan összefügg. Gondozott klienseiknek a caritas biztosítja az anyagi segítés lehetőségét.

Karitatív tevékenységre az alapítvány állami támogatást nem kap. Működésének anyagi bázisát kizárólag adományok képezik ( egyházi, szja 1%, jótékonysági est bevétele, hívek adománya)

A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat az I.B.6533-8/2007. számú működési engedély alapján szenvedélybetegek nappali, közösségi és alacsonyküszöbű ellátását végzi. Ezen állami tevékenységek mellett iskolai prevenciós foglalkozásokat, drogprevenciós képzéseket tart. A szenvedélybeteg ellátást Hálózati formában a többi RÉV Szolgálattal közösen látja el.
A 2007. évben 2045 alkalommal, 340 fő kért segítséget addiktív problémák miatt. A primer, és tercier prevenciós csoportokban 1450 fő vett részt. Az összesített adatok alapján - az eddigi évekhez hasonlóan - az egyéni kliensforgalom emelkedő tendenciája megmaradt. Ám a növekedés mértéke az eddigi évekhez képest csökkent.

Az alaptevékenységek mellett pályázati forrásokból tartottuk fenn a megkereső programot, a Drop in Házat, és az elsődleges megelőző programokat. A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával ellátási szerződés alapján, a Megyei Önkormányzattal megállapodás keretében vállaltuk a megye szenvedélybetegeinek ellátását.

Szorosan együttműködünk a helyi civil szervezetekkel, részt veszünk a Civil Kerekasztal, és a szekszárdi CSZK ülésein. A helyi önkormányzati szervezetekkel folyamatos a kliensek ellátásában való együttműködés, főként a CSSK-val és a Kórházzal, valamint a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal.

Szekszárd, 2008. május 27.   Dr.B.Tóth Mihályné
Kuratótium elnöke


(2008. évi közhasznúsági jelentés.)