Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági Jelentése

1. Számviteli beszámoló

A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 62 714 ezer Ft, a saját tőke 49 259 ezer Ft. A beszámoló tábláinak középső oszlopában az előző év adatinak helyesbítése látható. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. Kapott költségvetési támogatás és felhasználása

Tárgyévben az Alapítvány számára 46 142 ezer Ft állami támogatást folyósítottak a tárgyévben a költségvetés különböző alrendszereiből, melyből 35 684 ezer Ft-ot költöttünk el a tárgyévben. Egyes támogatásokra jellemző, hogy a megítélt összegek felhasználása és folyósítása időben jelentősen eltérhet. Ez a folyamat gyakran több évet érint. A kimutatásban elkülönítetten szerepelnek azok a tételek, amelyeket eltérő évben kapott Alapítványunk, de felhasználásuk érinti a tárgyévet. Ezen támogatásokból tárgyévben 11 222 ezer Ft-ot használtunk fel, így összesen tárgyévben 46 906 ezer Ft állami támogatást fordítottunk alaptevékenységünkre 2011-ben. A felhasználást a támogatások pénzügyi teljesülésének (nem számviteli felhasználásának) szempontjából mutatjuk be. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be.

3. Vagyon felhasználása

Előző évhez képest az Alapítvány saját tőkéje 1 790 ezer Ft összeggel csökkent. Az Alapítvány jellemzően mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja célszerinti tevékenységéhez. A csökkenés betudható a támogatások utalása és felhasználása közötti időszaki eltérésnek. 3. számú melléklet.

4. Célszerinti juttatások

Alapítványunk alapító okiratában foglaltak szerint, amikor, ahol és ahogy tudja segíti a rászorulókat. 2011-ben folytattuk segélyezi tevékenységünket: a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda rászoruló diákjai számára étkeztetési támogatást adunk, pénzzel és segélycsomagokkal segítettük a szociálisan rászorulókat. (4. számú melléklet).

5. Kapott támogatások bemutatása

2011. évben összesen 38.494 ezer Ft támogatást (tárgyévben utalt) kaptunk különböző címen. Közel 17,46 %-os csökkenést jelent előző évhez képest, mely azzal magyarázható, hogy 2011-ben kevesebb támogatást kaptunk a Nemzeti Erőforrások Minisztériumától és a Nemzeti Civil Alapprogramtól, illetve egyes 2011-et érintő támogatásokat csak 2012-ben kaptunk meg. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

A kapott támogatásokat bemutató (5. számú) melléklet és a számviteli beszámoló (1. számú melléklet) eredménykimutatás kapcsolatának levezetése:

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

Alapítványunk vezető tisztségviselői ez évben sem részesültek költségtérítésben, juttatásban. Juttatások kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről

A Szent Erzsébet Caritas Alapítványt a Tolna Megyei Bíróság PK60 130/1997/6 határozata alapján kiemelten közhasznú szervezetként, nyilvántartásba vette. Az Alapítvány a 2011.évi működéséről a hatályos törvényi rendelkezések szerint jelentést tesz közzé.
Az adományok és juttatások felhasználása az alapító okiratban foglaltak szerint történik. A szociális alapellátási formák közül 2011-ben is a családok segítését, az egyedül élő idősek gondozását, mint közfeladatot láttuk el nagyobb számban. Emellett segítettük a szegény családok gyermekeit (napközi befizetés egész évre), határon túl élő ( Déva, Szalonta ) árva gyermekeket is ruhanemű, élelmiszer, személyes segítés formájában. Az anyagi segítés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a lelki gondozásra is.

Az Alapítvány karitatív szociális tevékenységét önkéntesek végzik, rendszeres önkormányzati és állami támogatás nélkül, míg a szenvedélybetegek ellátását professzionális szinten képzett szociális munkások végzik önkormányzati támogatással. Szakmai beszámolójuk e jelentés mellékleteként rövidített formában tekinthető meg.
2011-ben az önkénteseink száma 25 fő volt (1032 munkaóra). Aktívan és rendszerességgel 11 fő végzett önkéntes munkát. A többiek alkalmi segítők 2011-ben is heti két alkalommal volt ügyfél fogadás 4-4 órában . 1 fő 4 órában foglalkoztatott munkatárs van hétfőtől péntekig. Bérét pályázati pénzből finanszírozzuk. ) 2011-ben megjelent és segítséget kapott ügyfeleink száma: 852 fő. Ebből 2011-ben új ügyfélként jelentkezett: 109 fő

 1. Felnőtt segélyezés:
  • rendszeres ruha-, ágynemű- és élelmiszerosztás hétfői és pénteki napokon,
  • elérhetőség, ügyintézés: hétfőtől péntekig: 8-12 óráig,
  • tartós élelmiszer, esetenként tisztálkodási szerek, mosópor a rászorulóknak,
  • pénzbeni támogatás a közüzemi díjak kifizetéséhez, tüzelő vásárláshoz,
  • bútor, edények, háztartási gépek közvetítése. 2011-ben kiközvetített ingóságok:
   5 db kanapé, 8 db fotel, 4 db rekamié, 3 db heverő, 4 db szék, 1 db szekrénysor 1 db konyhaszekrény, edények2 db színes TV, 2 db dohányzóasztal, 1 db komód
  • Egész év folyamán takaróvásár, melyet önkénteseink kötöttek, varrtak. A befolyt összegből tartós élelmiszert vásároltunk és osztottunk ki a rászorulóknak.
  • két alkalommal osztottunk EU-s tartós élelmiszert a szegény családoknak. (181 + 200 család)
  • Tolna Megyei Önkormányzat idős nyugdíjasok megsegítésére kiírt pályázatából 50e Ft-t nyertünk, melyen tartós élelmiszert vásároltunk 20 fő nyugdíjas részére.
  • Nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést rendeztünk a templomban (260 kg élelmiszer gyűlt össze, emellett 67 600 Ft pénzadomány is érkezett)
 2. Ifjúsági munka
  • hátrányos helyzetű fiatalok támogatása: tandíj, menzadíj hozzájárulás,
  • katolikus iskola - óvoda: 15 fő, gimnázium: 1 fő étkezési támogatás, menza befizetés egész tanévre (440 eFt), az ilyen célra elkülönített örökségi összegből, az örökhagyó végakarata szerint,
  • határon túl élő magyar gyermekek támogatása (Déva, Szalonta: élelmiszer, ruha),
  • magyarhertelendi hittantábor: pénzbeli támogatása,
  • katolikus iskola, óvoda részére mikulásra és karácsonyra édesség, gyümölcs,
  • hozzájárulás az adventi koszorú készítéshez.
 3. Idősek körében végzett szociális munka
  • négy önkéntes munkatárs látogat rendszeresen egyedül élő idős embert (bevásárlás, ügyintézés, segítő beszélgetés)
  • kettő önkéntes rendszeresen látogatja a szekszárdi idősek otthonában lévőket
  • kórházi beteglátogató (3 fő)
  • idősek hagyományos adventi találkozója: műsor, agape, saját készítésű ajándékcsomag
 4. Intézmények támogatása: (ruhanemű, élelmiszer, tisztálkodási szerek)
  • megyei kórház psychiátriai osztálya (főleg ruha és tisztálkodási szerek, evőeszköz)
  • palánki rehabilitációs részleg: ruhanemű, törölközők, tisztálkodási szerek
  • idősek otthona: édesség, gyümölcs, sütemény
  • harci önkormányzat: téli ruha hajléktalanoknak
  • Harc: "Jövőért Alapítvány" részére ruhanemű
  • Nagymányoki cigány egyesület részére ruhanemű
  • katolikus iskola, óvoda szegény családjainak élelmiszer csomag
  • börtönlátogatás (húsvét, karácsony) ajándékcsomaggal: gyümölcs, sütemény, tisztálkodási csomagok
 5. Egyéb tevékenység:
  • nagyböjti karitász lelki nap a Belvárosi templomban a Medjugorjei nap keretében
  • nagyböjti templomi tartós élelmiszergyűjtés (260 kg és 67 600 Ft)
  • EU-s élelmiszersegély osztása két alkalommal: 181+200 család részére
  • jótékonysági műsor a plébánia közösségi házában a Tücsök Zenés Színpad fellépésével
  • idősek adventi találkozója a plébánia közösségi házában, műsorral, agapéval, saját készítésű ajándékkal, 80 csomag.
  • Karácsonyi csomagosztás: 100 csomag
  • "1 millió csillag a szegényekért" gyertya- és naptárárusítás a templomban
  • Gyöngysor Alapítvány által felajánlott 40 üveg Béres csepp szétosztása Közhasznúsági jelentés 5/9. oldal
  • 2011-ben kezdtük meg együttműködésünket a helyi Garay János gimnázium tanulóival, akik érdeklődést mutatnak a karitatív munka iránt. Időseket látogatnak, bevásárolnak, beszélgetnek a magányosakkal. EU-s élelmiszer érkezésénél lepakolás
 6. A szociális feladatokat ellátó karitatív munka mellett szenvedélybetegeket ellátó szolgálat is működik az alapítvány keretében önkormányzati finanszírozással.
  A Rév szolgálat közösségi ellátást végző szociális munkásai és a caritas önkéntesei szoros együttműködésben vannak, mivel tevékenységi körük szorosan összefügg. Gondozott klienseiknek a caritas biztosítja az anyagi segítés lehetőségét.(élelmiszer, ruha, tüzelő vásárlás)
 7. Az Alapítvány karitatív tevékenységéhez anyagi bázisul szolgál: egyéni pénzadományok, templomi gyűjtés, perselypénz, pályázati pénz, szja 1%-a, jótékonysági rendezvény bevétele.

Rendezvényeink

 • november 11.: jótékony célú műsoros est a Belvárosi plébánia közösségi házában
 • december 20: idősek adventi találkozója 80 résztvevővel

Pályázatok 2011-ben:

 1. Tolna Megyei Önkormányzat I. féléves pályázata tartós élelmiszer nyugdíjasoknak. Kapott összeg 50e Ft, amelyet önrésszel kiegészítve 50 fő részesült belőle.
 2. NCA-DD-11-0750 pályázat közösen a Rév-el, (elnyert összeg: 130 000 Ft)
 3. Polgármesteri Hivatal Szociális Bizottsága karácsonyi élelmiszer csomagra kiírt pályázata: 150e Ft értékben
 4. Polgármesteri Hivatal Humán Bizottsága 2011.évi Civil keretre kiírt pályázatán 100 000 Ft-ot nyertünk, melyet élelmiszervásárlásra fordítottunk.
 5. Országos szervezés krízishelyzetbe került családok támogatására: 81 290 Ft 3 család részesült belőle.

Karitász munkatársak továbbképzése:

 • 2011.április: Pécs Egyházmegyei karitász szervezésében (áldozatsegítés) Pogányné Korossy Csilla
 • 2011.november: Szent Erzsébet napi országos karitász munkatárs találkozó a Szent István bazilikában Budapesten: Korossy Józsefné, Hamvas Mária, Nagy Andrásné

Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2011. évi tevékenysége
(RÉV intézményvezető Kálóczi Andrea)

A RÉV Szolgálat 2011-ben fenntartotta az eddigi szociális alapellátási formákat, az alábbiak szerint:

 • szenvedélybetegek nappali ellátása,
 • szenvedélybetegek közösségi ellátása, és
 • szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása (Drop In, Partiszervíz és megkereső program, tűcsere szolgáltatás), valamint
 • megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés).

A RÉV alapellátási feladatai mellett a kábítószer-prevenciós egyeztetések, szakmai fórumok, kerekasztalok szervezésében és a Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum vezetésében vállalt feladatokat.

I. FORGALMI ADATOK (Egyéni kliensforgalom)

1. Eset/alkalmak száma

Az összesített adatok alapján - az előző évekhez hasonlóan - magas az egyéni kliensforgalom. Az elmúlt 11 évben a szolgáltatások száma a szükségleteknek megfelelően nőtt, és ez emelte az ellátottak számát.

2. Lakóhely szerinti megoszlás

Nappali ellátásban résztvevők - 164 fő
A lakóhely szerinti megoszlás vizsgálata kizárólag a nappali ellátásban részesülők között lehetséges, mivel a közösségi ellátásba kerülők szekszárdi lakhellyel rendelkeznek (a működési engedély alapján), az alacsonyküszöbű ellátásban résztvevők lakcíme nem derül ki, az anonimitás miatt.
A nappali ellátásban résztvevő 164 fő 55%-a Szekszárd állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, míg 38%-uk a megye más településeiről érkezett. (A lakóhely szerinti megoszlás településenkénti, s szerenkénti részletezését lásd az 1. sz. mellékletben.)

3. Kliensszám alakulása


A kliensszám alakulása kapcsán az önként jelentkező, kezelési szándékkal, vagy megállapodással rendelkező kliensek számát vettük figyelembe (nappali, közösségi, drop in, elterelés). Az esetkezelés, esetmunka kapcsán a kliensszám alakulása emelkedést mutat.
2007-ben 340 fő - 275 új belépő
2008-ban 336 fő - 237 új belépő
2009-ben 388 fő - 251 új belépő
2010-ben 384 fő - 197 új belépő
2011-ben 468 fő - 239 új belépő
A tavalyi évben új belépő a RÉV szolgálatnál 239 fő.

ELLÁTÁSI FORMÁK (szolgáltatások)

Az alapellátási egységek egymásra épülésével a komplex ambuláns szociális szenvedélybeteg ellátást próbáljuk biztosítani a szerhasználó személy állapotának és szükségleteinek megfelelően. Az ellátási formák szolgáltatásai bővültek az elmúlt évben. Az alacsonyküszöbű szolgálat a leállásra motiválatlan, aktív illegitim szerhasználók számára tűcsere programot indított. A nappali ellátásban a motivált, a kontempláció (elszánás) szakaszában lévő addiktív problémával küzdő személyek és családjaik számára konzultációs lehetőséget és szabadidős foglalkozásokat, valamint szociális alapszolgáltatásként étkeztetést és a személyi higiéné (mosás, fürdés) lehetőségét biztosítjuk. A közösségi ellátás elsősorban a krónikus szenvedélybetegek kezelés/ellátásban való megtartását célozza. A megelőző-felvilágosító szolgáltatást (elterelést) pedig a kábítószerrel való visszaélés bűncselekménye kapcsán rendőrségi, ügyészségi, vagy bírósági tanúsítvány/határozat alapján végezzük.

1. Nappali ellátás

A nappali ellátás segítséget nyújt kémiai és viselkedési addikcióban érintett személyeknek és hozzátartozóiknak.
A nappali ellátásban résztvevők szerhasználati megoszlása:

Nappali ellátás keretében fogadjuk az önként jelentkező, vagy delegált szenvedélybetegeket, valamint közvetlen környezetükben élő családtagokat, rokonokat, akiknek problémát jelent a kémiai, vagy viselkedésbeli addikció. A segítői munka megkezdésének feltétele az együttműködés írásos, vagy szóbeli kifejezésének szándéka. A megye számos településéről érkeznek szenvedélybetegek és családtagjaik, a településenkénti szerhasználati megoszlást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2. Közösségi ellátás

a) Kliensszám alakulása
Közösségi ellátás által nyújtott szolgáltatásokat 2011-ben 108 fő vette igénybe. A kliensek zömmel önként (47 fő) keresték meg a szolgálat közösségi ellátásban dolgozó munkatársait. Ezen kívül magas az egészségügyi szakellátásból delegáltak aránya (61 fő). A Balassa János Kórház Szocioterápiás és Rehabilitációs Osztályáról, és a Pszichiátriai Osztályról delegáltak aránya kiemelkedő.
A klienseket először az ellátás tartalmáról tájékoztatják a közösségi ellátásban dolgozók, majd az ezt követő szerződéskötés után kezdődik meg a kliensekkel az esetmunka. A szolgáltatás nyújtásának célja a kliensek lakókörnyezetben történő gondozása, megtartása.
2011-ben 2225 alkalommal kerültünk kapcsolatba klienseinkkel, ami egy kliensre vetítve átlagosan 21 alkalmat jelent. A hosszabb távú segítő kapcsolat egyre több esetben jellemzi a kliensekkel folyó munkát. Az elmúlt évhez képest csökkenő kliensszám, és az emelkedő kapcsolattartási alkalomszám jelzi a profiltisztulás tovább folytatódását. Az ellátásba azok a kliensek kerültek, és maradtak meg magasabb arányban, akiknek szükségleteire megfelelő szolgáltatással tud "reagálni" az ellátási forma. A 2. sz. mellékletben klienseink önvallomásaiból olvashatnak részleteket.
Az ellátást igénybe vevők közül addiktív problémáikat tekintve továbbra is jelentősen felülreprezentáltak az alkoholbetegek.

III. SZERVEZETI INFORMÁCIÓK

- Jelenleg 14 főállású, s 6-8 fő önkéntessel dolgozunk.
- Hozzátartozók részére csoportot indítottunk 2011. januártól, hogy segítsük azokat, akiknek családjában, környezetében addikciós problémában szenvedő él.
2011. október 1-től kezdtük meg a TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0181 "Többszintű drogprevenciós alternatíva a tolna megyei fiatalok részére" című projektünk megvalósítását.Szekszárd, 2012. május 23.   Dr.B.Tóth Mihályné
Dr.Pasztarak Erzsébet
kuratótium elnöke

Záradék A közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2012. május 23-án elfogadta.